Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies zgodnnie z zasadami zawartymi w regulaminie. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.
Wypożycz samochód
  • Brak opłat za transakcje kartami kredytowymi
  • Bezpłatna modyfikacja rezerwacji
  • Gwarantowane najlepsze ceny
 

Regulamin wynajmu, płatności oraz polityka prywatności

I. WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU

1. Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały sformułowane przez firmę AM Group Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością , Chrośnica 41, 58-508 Jelenia Góra, KRS 0000636723 NIP 6112768985, SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości.

2. Najemca samochodu (kierujący) wypożyczając pojazd przedstawia następujące dokumenty:
a) dowód osobisty, (obcokrajowcy paszport),
b) odpowiedniej kategorii prawo jazdy, ważne co najmniej 1 rok,
c) ważną kartę kredytową lub dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie,

3. Najmu pojazdu może dokonać osoba, która ma ukończone 21 lat. W przypadku powierzenia przez Najemcę pojazdu osobie, która nie spełnia tych warunków, Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez tą osobę, bez względu na fakt jej zawinienia w powstaniu szkody.

4. W razie niespełnienia przez Najemcę choćby jednego punktu warunków użytkowania i najmu pojazdu Wynajmujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, a najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt. 42. Poza wartością kar umownych, opisanych w pkt. 42 i 43, Wynajmującemu należy się wynagrodzenie wynikające z iloczynu czasu wynajmu i stawki za dobę wynajmu, zgodnie z cennikiem wypożyczalni.

5. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód od czasu odbioru auta do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

6. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera w protokole przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy. Najemca przyjmuje do wiadomości, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

7. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz przewożenia zwierząt. W przypadku naruszenia zakazu Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w pkt. 43 lit.d oraz f, niniejszych warunków.

8. Najemca zobowiązany jest do:
a) zamykania samochodu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków samochodu przy każdorazowym wyjściu z samochodu
b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
c) stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika - podaną w dowodzie rejestracyjnym, protokole zdawczo-odbiorczym oraz przy wlewie paliwa.

9. Najemca obowiązany jest udostępnić Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Wynajmujący może obciążyć kosztami przeglądu Najemcę po jego wykonaniu oraz karą umowną zgodnie z pkt. 42

10. Koszty usunięcia awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi codziennej spoczywa na Najemcy.

11. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu najemca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela firmy Am Group oraz zastosuje się do podanych przez niego zaleceń. W przypadku złamania w/w warunków i zaleceń, najemca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie usterek i awarii na własny koszt. Zaistnienie powyższego warunku nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w pkt. 42 i 43 a także rozliczenia czynszu najmu za cały okres objęty umową.

12. Opuszczanie granic Polski wynajętym samochodem jest zakazane.

13. Dopuszczalne jest opuszczenie granic Polski (Austria, Czechy, Litwa, Niemcy, Słowacja, Węgry) pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty przez Najemcę.

14. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczenie wynajętego samochodu do Rosji, Ukrainy, Macedonii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii. W przypadku stwierdzenia próby wyjazdu wynajętym samochodem do jednego z w/w krajów Wynajmujący jest upoważniony do zgłoszenia tego faktu właściwym organom ścigania, jako wypełniający znamiona przestępstwa z art. 284 § 1 k.k.

15. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice polski bez zgody Wynajmującego ponosi Najemca w pełnej wysokości.

16. Firma AM Am Group zastrzega sobie prawo obciążenia najemcę, karą umowną w przypadku stwierdzenia zatankowania nieprawidłowego paliwa zgodnie z pkt. 43 lit. ł

17. Jeżeli Najemca używa samochód w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, lub samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz zachować wpłaconą kaucję lub obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości określonej w pkt 42, niniejszych warunków. Ma także prawo do wynagrodzenia za cały okres najmu objęty umową.

18. Najemcy zabrania się w szczególności:
a) holowania innych pojazdów (nie dotyczy to samochodów dostawczych),
b) przekraczania dopuszczalnej prędkości w danym miejscu a ponadto nie większej niż:
- dla samochodów osobowych 180 km/h
- dla samochodów bus 8/9 osobowych, dostawczych 140 km/h,
c) dopuszczalnej ładowności wynajętego samochodu,
d) używania pojazdu w sposób niezgodny z prawem i jego przeznaczeniem.

19. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel. Przypadki te obejmują, w szczególności:
a) ucieczki kierującego pojazdem z miejsca wypadku,
b) prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
c) prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
d) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.
e) gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem,
f) odmowy współpracowania z ubezpieczycielem w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Wynajmującego odszkodowania za utratę lub uszkodzenie pojazdu,
g) szkoda jest wynikiem jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa.
h) uszkodzenia opony i uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam.
j) wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,
k) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności.
l) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach.

20. Wypożyczalnia samochodów AM Group wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę. W przypadku zwrotu przez Najemcę pojazdu w okresie krótszym niż określa to umowa najmu, Wynajmujący zachowuje prawo do wynagrodzenia objętego umową najmu. Ma także prawo do potrącenia kwoty czynszu najmu z uiszczonej kaucji zabezpieczającej.

21. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu i godzinie zakończenia umowy. Koszt zwrotu w miejscu innym niż określone w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca.

22. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z taką samą ilością paliwa w zbiorniku, jaki był w chwili wydania pojazdu. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa najemca zapłaci karę umowną określoną w pkt 43 lit.e.

23. Koszt płynu do spryskiwaczy szyb oraz spalonych żarówek pokrywa Najemca.

24. Płatność za wynajem samochodu następuje z góry gotówką lub kartą płatniczą w chwili wynajmu samochodu. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela AM Group nie później niż 12 godz. przed upływem terminu zwrotu. Brak płatności skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje wynajmującego do natychmiastowego zwrotu samochodu.

25. Opóźnienie w zwrocie samochodu po upływie 1 godz. od uzgodnionego czasu powoduje naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę.

26. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu oraz jego odbioru w każdym miejscu, a następnie do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi, a także karą umowną określoną w pkt 42,

27. Przedłużenie przez Najemcę umowy o kolejna dobę bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300 % stawki dobowej z wyłączeniem pkt 24, określonej w umowie najmu. Wynajmujący upoważniony jest do potrącenia dodatkowej opłaty z kaucji wpłaconej przez Najemcę chyba, że inaczej wynika z oddzielnych umów typu Assistance.

28. W przypadku wpłacenia kaucji rezerwacyjnej i nie odebrania auta w wyznaczonym terminie kaucja rezerwacyjna przepada.

29. Opłata za wynajem pojazdu i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu.

30. Po zakończonym wynajmie bez zastrzeżeń wpłacona kaucja podlega zwrotowi. Potwierdzeniem jej zwrotu jest podpisany protokół zwrotu samochodu. W przypadku uszkodzenie samochodu kaucja jest zatrzymywana do czasu konieczności wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. W razie zatrzymania kaucji Najemca otrzyma notę księgową.

31. Po zakończonym wynajmie bez zastrzeżeń, kaucja wpłacona przy rezerwacji lub wynajmie jest zwracana przelewem zwrotnym w przeciągu 7 dni.

32. Po zakończonym bez zastrzeżeń wynajmie w przypadku blokowania środków na koncie (preautoryzacja) kartą kredytową lub płatniczą odblokowanie następuje w ciągu 14 dni (uzależnione jest to od danego banku)

33. Wynajmujący, w przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu udostępni Najemcy samochód zastępczy. Na okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.
Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu.
b) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy.
c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski.
d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.
e) wszystkich innych wypadków wynikających z niezastosowania się do postanowień umowy oraz niniejszego regulaminu.

34. W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem uniknięcia opłat odpowiedzialności kary umownej Najemcy (udziału własnego) należy dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy wraz z pełnymi danymi sprawcy, samochodu sprawcy i danymi teleadresowymi, lub zadbać o obecność policji i sporządzenie stosownej notatki.

35. Po upływie 24h od momentu wygaśnięcia umowy i braku pisemnej zgody wynajmującego na przedłużenie, osoba reprezentująca wypożyczalnię jest upoważniona do zgłoszenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania o przywłaszczeniu samochodu w związku z próbą jego wyłudzenia w celach osiągnięcia korzyści majątkowych tj. o czyn z art. 284 § 2 kk.

36. W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 1 godzin od zaistnienia zdarzenia oraz postępowania według otrzymanych instrukcji. Najemca jest dodatkowo zobowiązany do współdziałania z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu oraz kopię dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży Najemca jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia Wynajmującemu dokumentów i kluczyków do pojazdu.

37. W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy albo kradzieży wynajętego samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt. 42, a wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

38. Cennik oraz regulamin wypożyczalni „AM Group” jest integralną częścią umowy.

39. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną oraz koszty najmu

40. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

41. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wypożyczalnię (dane administratora danych zawiera pkt. 1) w celach związanych z realizacją umowy. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia zgodnie z polityką RODO - więcej tutaj

42. Wysokość kary umownej uzależniona jest od klasy wynajętego samochodu i wynosi dla poszczególnych rodzajów pojazdów odpowiednio:
a) klasa A 800 zł;
b) klasa B 1000 zł;
c) klasa C 1500 zł;
d) klasa D, TO, TD,TD+, SUV, 2000 zł;
e) klasa E,P, 3000 zł;

43. Najemca zobowiązany jest również do uiszczenia kary umownej (lub dodatkowej opłaty) w określonej poniżej wysokości, w przypadku:
a) uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu - 1000 zł
b) uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu - 500 zł
c) uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp. tablicy rej. naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 zł
d) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 500 zł
e) uzupełnienie brakującego paliwa za każdy litr – 10 zł
f) złamanie zakazu przewożenia zwierząt - 300 zł
g) uszkodzenie opony nie nadającej się do naprawienia wg. cennika serwisu (liczone 2 opony)
h) zwrot brudnego samochodu - 100 zł
i) zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 zł
j) uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka nieoryginalnego- 30 zł
k) uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego - 100 zł
l) utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy - 2500 zł
ł) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa - 1800 zł
m) demontaż, brak lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 2000 zł + koszt uzupełnienia tej części w serwisie
n) wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem (z uwzględnieniem pkt 12,13 i 14) – 200 zł
o) wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego - 500 zł (z uwzględnieniem pkt 12,13 i 14)
p) wydanie lub odbiór auta poza godz. pracy (określonych w pkt. 44) - 30 zł
r) podstawienie lub odbiór w granicach miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu – 40 zł
s) podstawienie lub odbiór samochodu w innych miejscach za każdy km liczone w jedną stronę– 3,00 zł
t) udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania lub administracji o użytkowniku samochodu, którym dokonano wykroczenia lub naliczenia opłaty pod jakimkolwiek tytułem – 100 zł
u) nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę) – 10 zł
w) naruszenie opisane w pkt. 18 - 500 zł /każde

44. Punkty wynajmu AM Group czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 17:00 a w soboty od godz. 9:00 do godz. 13:00.

45. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

46. Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie www.wypozyczalniaAM Am Groupcar.pl ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

W firmie AM Group obsługujemy następujące rodzaje płatności:

1. Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia. Numer rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem tradycyjnym:

Numer rachunku 27 1090 1926 0000 0001 4726 7764

2. Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. Na naszej stronie wykorzystujemy system płatności PayU do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty. System PayU obsługuje bezpieczne transakcje:
karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
przelewy elektroniczne - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Informacja RODO - czytaj

W ramach funkcjonowania strony zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Więcej tutaj. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Nasza firma nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasza firma posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszej firmy. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
   sesji Użytkownika,
   ostatnio oglądanych produktów,
   oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszej firmie.. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszej firmy.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@wypozyczalniamaxcar.pl bądź telefonicznie do siedziby firmy.

IV. REKLAMACJE

Jeżeli usługa w jakikolwiek sposób odbiega od opisu lub ma wady fabryczne, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Poinformuj nas drogą e-mailową - biuro@wypozyczalniamaxcar.pl ub papierową na adres Am Group, Ul. Złotnicza 14, 58-500 Jelenia Góra i opisz szczegołowe powody reklamacji. W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Nasze punkty

Samochód zastępczy
Audi
Peugeout
Volkswagen
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda